Woordenboek Engels - Nederlands

Omdat de overgrote meerderheid van de teksten over wetenschap in het Engels is, zowel in boeken als op internet, volgt hieronder een woordenboek(je) Engels - Nederlands.

E N G E L S - N E D E R L A N D S

absolute space absolute ruimte
acceleration versnelling
acceleration due to gravity valversnelling
adjacent side aanliggende zijde
antiderivative primitieve functie
antisymmetric matrix, - tensor anti-symmetrische matrix, - tensor
aphelion aphelium
arc length booglengte
astroid astroïde
asymptote asymptoot
base basis (van een logaritme neming)
base basis (van een vectorruimte)
base grondtal (van het machtsverheffen)
base vector basisvector
binormal binormaal
Cartesian Cartesisch
centre of curvature kromtemiddelpunt
centripetal force centripetale kracht
chain rule kettingregel
chord koorde
Christoffel symbol of the first kind Christoffel-symbool van de eerste soort
Christoffel symbol of the second kind Christoffel-symbool van de tweede soort
circle of curvature kromtecirkel
classical mechanics klassieke mechanica
commutative commutatief
complex number complex getal
component component (van een tensor), component (van een vector)
constant of integration integratieconstante
contraction contractie (van een tensor), verkleinen (van een tensor)
contravariant contravariant
contravariant vector contravariante vector
coordinate system coördinatenstelsel
cosecant cosecans
cosine cosinus
cotangent cotangens
covariant covariant
covariant vector covariante vector
covector covector
cross product sinus product, uitproduct, uitwendig product, vector product
curvature kromming
curve kromme
cyclometric functions cyclometrische functies
dark energy donkere energie
dark matter donkere materie
derivative afgeleide
determinant determinant
diagonal diagonaal (van een matrix of tensor)
difference differentie
differential differentiaal
differential geometry differentiaal geometrie, differentiaal meetkunde
differentiation differentiëren
directional vector richtingsvector
dot product cosinus product, inproduct, inwendig product, scalair product
dummy index dode index, dummy index
Einstein summation convention sommatieconventie van Einstein
element element (van een matrix)
entry element (van een matrix)
epicycle epicykel
equivalence principle equivalentieprincipe
escape velocity ontsnappingssnelheid
Euclidian Euclidisch
Euclidian space Euclidische ruimte
Euler’s number getal van Euler
event puntgebeurtenis
evolute evolute
exponent exponent (van het machtsverheffen)
exponentiation machtsverheffen
extraction of roots worteltrekken
factorial faculteit
first derivative eerste afgeleide
first fundamental form eerste fundamentele vorm
flat space vlakke ruimte
free fall vrije val
free index lopende index
fundamental tensor fundamentele tensor
Galilean space Galileïsche ruimte
Gaussian coordinates Gaussische coördinaten
geocentric geocentrisch
geodesic geodeet, geodetische lijn
gradient richtingscoëfficiënt
gradient vector gradiëntvector
gravitation gravitatie, zwaartekracht
gravitational mass gravitationele massa, zware massa
gravitational field zwaartekrachtveld
heliocentric heliocentrisch
homogeneous homogeen (van homogene vergelijking)
hyperbolic cosine cosinus hyperbolicus
hyperbolic function hyperbolische functie
hyperbolic sine sinus hyperbolicus
hyperbolic tangent tangens hyperbolicus
hypercube hyperkubus
hypotenuse hypotenusa, schuine zijde
imaginary number imaginair getal
imaginary unit imaginaire eenheid
independency onafhankelijkheid (van een vector)
index exponent (van het worteltrekken)
index notation indexnotatie
inertia inertie, traagheid
inertial mass inertiële massa, trage massa
inertial system inertiaalstelsel
infinitesimal infinitesimaal
inner multiplication of tensors tensor inproduct
integral integraal
integrand integrand
integration integreren
integration by parts partieel integreren
interval interval
invariant invariant
inverse hyperbolic function inverse hyperbolische functie
inverse matrix inverse matrix
involute involute
Jacobian Jacobiaan
Kronecker delta Kronecker-delta
law of cosines cosinusregel
law of sines sinusregel
length absolute waarde (van een vector)
light cone lichtkegel
lightlike lichtachtig
limit limiet
line element lijnelement
linear lineair (van lineaire vergelijking)
logarithm logaritme
long division staartdeling
Lorentz contraction Lorentz-contractie
Lorentz factor Lorentz-factor
Lorentz transformation Lorentz-transformatie
lowering (an index of a tensor) omlaag brengen (van de index van een tensor)
Mach’s principle principe van Mach
magnitude absolute waarde (van een vector)
main diagonal hoofddiagonaal (van een matrix of tensor)
matrix matrix
Mercury Mercurius
metric metriek
metric tensor metrische tensor
Minkowski metric Minkowski-metriek
Minkowski space Minkowski-ruimte
minor onderdeterminant
mixed product gemengde vermenigvuldiging (van tensoren)
mixed tensor gemengde tensor
modulus absolute waarde
moving trihedral bewegende triëder
moving trihedron bewegende triëder
natural logarithm natuurlijke logaritme
norm absolute waarde (van een vector)
normal normaalvector
normal curvature normale kromming
normal plane normaalvlak
null vector nulvector
opposite side overstaande zijde
order rang (van een tensor)
orthogonal orthogonaal
orthonormal orthonormaal
osculating circle osculatiecirkel
osculating plane osculatievlak
outer product directe product, dyadisch product, tensor product
parallelepiped parallellepipedum
parallelogram parallellogram
parameter parameter
parameterise parametriseren
partial derivative partiële afgeleide
partial differentiation partieel differentiëren
partial fraction decomposition breuksplitsing
partial fraction expansion breuksplitsing
perihelion perihelium
polynomial polynoom
position vector plaatsvector
power macht (van het machtsverheffen)
precession precessie
principal normal hoofdnormaal
principle of relativity relativiteitsprincipe
product rule productregel
quotient of the differences differentiequotiënt
quotient of the differentials differentiaalquotiënt
quotient rule quotiëntregel
radius of curvature kromtestraal
radius of torsion torsiestraal
radicand grondtal (van het worteltrekken)
rank rang (van een tensor)
raising (an index of a tensor) omhoog brengen (van de index van een tensor)
reciprocal value reciproke waarde
rectifying plane rectifiërend vlak
reference frame referentiestelsel
repeated index dode index, dummy index
Riemann space Riemann-ruimte
right-hand rule rechterhandregel
root wortel
scalar field scalarveld
scalar quantity scalaire grootheid
secant secans
second derivative tweede afgeleide
second fundamental form tweede fundamentele vorm
signature signatuur (van een tensor)
sine sinus
skew-diagonal nevendiagonaal (van een matrix of tensor)
skew-symmetric matrix, - tensor anti-symmetrische matrix, - tensor
slope hellingsgetal
spacelike ruimteachtig
spacetime ruimtetijd
spacetime function ruimtetijdfunctie
special principle of relativity speciale relativiteitsprincipe
special theory of relativity speciale relativiteitstheorie
square matrix vierkante matrix
square root vierkantswortel
stress tensor spanningstensor
submatrix ondermatrix
summation index dode index, dummy index
symmetric matrix, - tensor symmetrische matrix, - tensor
tangent raaklijn, tangens
tangent circle raakcirkel
tangent plane raakvlak
tangent space raakruimte
tangent vector raakvector
Taylor series reeksontwikkeling van Taylor
tensor tensor
theorem of Pythagoras stelling van Pythagoras
time dilation tijddilatatie
timelike tijdachtig
torsion torsie
trace spoor (van een tensor)
transformation equation transformatievergelijking
transformation matrix transformatiematrix
transpose transponeren (van een matrix)
transpose matrix transponent
trigonometric functions goniometrische functies
trihedral, trihedron triëder
unit matrix eenheidsmatrix
unit vector eenheidsvector
variable of integration integratievariabele
vector vector
vector base vectorbasis
vector field vectorveld
vector quantity vectoriële grootheid
vector space vectorruimte
volume element volume-element
worldline wereldlijn