Uitleg artikel algemene relativiteitstheorie: inleiding hoofdstuk D

Trefwoorden: algemene relativiteitstheorie, Annalen der Physik, Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie/De grondslag van de algemene relativiteitstheorie, Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften/Koninklijke Pruisische Academie der Wetenschappen
Hoofdstuk D:
De “materiële” gebeurtenissen.


Inleiding.

Einstein

In hoofdstuk A heeft Einstein veel voorbeschouwend werk verricht, in hoofdstuk B werd alle benodigde wiskunde klaargezet en aan het begin van hoofdstuk C stond daarmee alles in de startblokken om ‘vrij soepel’ in paragraaf 16 tot de veldvergelijkingen van de zwaartekracht te komen:

Oorspronkelijke vergelijking uit het artikel van Einstein:

Maxwell

Vervolgens besteedde Einstein nog twee paragrafen aan inhoudelijke zaken betreffende de veldvergelijkingen. Dit alles dient vervolgens als veralgemenisering van de speciale relativiteitstheorie. In zijn publicatie van de speciale relativiteitstheorie, het artikel “Zur Elektrodynamik bewegter Körper” uit 1905, koppelt Einstein de resultaten die in dat artikel naar voren komen gelijk aan de wetten van Maxwell over elektromagnetisme en aan een aantal natuurkundige verschijnselen. Want een theorie is mooi, maar het moet wel ergens aan de werkelijkheid geknoopt worden want anders is het allemaal vrij zinloos.

Voor de algemene relativiteitstheorie is dat natuurlijk niet anders en in hoofdstuk D komen we op het punt hoe een en ander in de praktijk uitwerkt. De algemene relativiteitstheorie leert ons de invloed kennen van zwaartekracht op wat zich in de natuur afspeelt. En daarvoor hoeven geen beperkingen of nieuwe hypothesen of bepaalde voorwaarden ingevoerd te worden, het is gewoon een kwestie van aan de gang gaan met de theorie. In dit hoofdstuk staan we kort stil bij het gedrag van een vloeistof (vloeistofdynamica) en daarna komen uitgebreid de wetten van Maxwell aan de orde (elektromagnetisme).

Elektromagnetisme en vloeistofdynamica
Verder dienen we te bedenken dat dit artikel over de algemene relativiteitstheorie door Einstein is geschreven begin 1916 (in november 1915 maakte hij zijn theorie middels een aantal voordrachten aan de wetenschappelijke wereld bekend en daarna zette hij het hele verhaal op papier en dat kwam op 20 maart 1916 bij “Annalen der Physik” binnen). Einstein maakt daarom de opmerking dat het bij de verdere ontwikkeling van de theorie (“dem Ausbau der Theorie”) zal moeten blijken of de wetten van Maxwell en deze theorie van de zwaartekracht samen een sluitende basis voor de bouw van de materie kunnen opleveren, want met alleen de theorie van het elektromagnetisme wil dat niet lukken.